CASE STUDY

ตัวอย่างกรณีศึกษา “เรื่องการสื่อสารการตลาดดิจิตอล”

digital communication planning

8 ขั้นตอนสำหรับการทำ Communication Planning

หากเราได้รับโจทย์ให้วางแผน Communication Planning ให้กับสินค้าหรือบริการใดๆ เราจะมีขั้นตอนการวางแผนงานและเริ่มต้นคิดงานอย่างไร? (more…) ...
Read More
Content Marketing

LEGO THE MOVIE : Best Content Marketing

Lego The Movie ทำไม Content นี้จึงถูกยกย่องให้เป็น Best Content Marketing (more…) ...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *