8_steps_content_marketing_4_success

8 เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

Posted on Leave a commentPosted in CONTENT MARKETING, DiGiTAL MARKETiNG

Content Marketing เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของกระบวนการการสื่อสารระหว่าง Brand กับ Audience เพราะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในเรื่อง เทคนิค วิธีการ การนำเสนอ และนำมาประยุกต์ใช้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและต้องเชื่อมโยงกันตลอดเวลา และจุดมุ่งหมายของกระบวนการสื่อสารนี้ คือ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากเนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกไป

content marketing

เรื่องที่ต้องคำนึงในการทำ Content Marketing

Posted on Leave a commentPosted in CONTENT MARKETING, DiGiTAL MARKETiNG

It’s simple, your content must be AWESOME! หลายๆบทความที่พูดถึงเรื่องการทำ Content Marketing ได้กล่าวไว้ว่า การทำ Content ที่ดีนั้นมันประกอบไปด้วยการจัดการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคิด Message ให้น่าสนใจมีความเป็น Creative จนถึงการเลือก Channel ที่เหมาะสมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่ตั้งไว้