CONTENT MARKETING

Content Marketing สำหรับการทำการตลาดดิจิตอล

8_steps_content_marketing_4_success

8 เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

Content Marketing เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของกระบวนการการสื่อสารระหว่าง Brand กับ Audience เพราะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในเรื่อง เทคนิค วิธีการ การนำเสนอ และนำมาประยุกต์ใช้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและต้องเชื่อมโยงกันตลอดเวลา และจุดมุ่งหมายของกระบวนการสื่อสารนี้ คือ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากเนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกไป (more…) ...
Read More
content marketing

เรื่องที่ต้องคำนึงในการทำ Content Marketing

It’s simple, your content must be AWESOME! หลายๆบทความที่พูดถึงเรื่องการทำ Content Marketing ได้กล่าวไว้ว่า การทำ Content ที่ดีนั้นมันประกอบไปด้วยการจัดการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคิด Message ให้น่าสนใจมีความเป็น Creative จนถึงการเลือก Channel ที่เหมาะสมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่ตั้งไว้ ...
Read More
contentStrategyJPG

การสร้าง Content Strategy

หัวใจสำคัญในการทำ Content Marketing คือกระบวนการการสร้าง Content Strategy แล้ว Content Strategy ที่กล่าวถึงคืออะไร? และเราจะสร้างมันอย่างไร? (more…) ...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *