content marketing

เรื่องที่ต้องคำนึงในการทำ Content Marketing

Posted on Posted in CONTENT MARKETING, DiGiTAL MARKETiNG

It’s simple, your content must be AWESOME!

หลายๆบทความที่พูดถึงเรื่องการทำ Content Marketing ได้กล่าวไว้ว่า การทำ Content ที่ดีนั้นมันประกอบไปด้วยการจัดการที่ดีที่มีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคิด Message ให้น่าสนใจมีความเป็น Creative จนถึงการเลือก Channel ที่เหมาะสมที่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่ตั้งไว้

การทำ Content Marketing ให้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ความท้าทายคือ เราจะทำอย่างไรให้ Content ของเรานั้นน่าสนใจและมีคุณค่า มากพอที่คนอ่านจะเข้ามาอ่าน มากพอจนถึงขั้นอยากจะแชร์ ในบทความนี้คงไม่ได้กล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการทำ Content แต่จะขอแชร์รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ควรคำนึงในการทำ Content Marketing

10 เรื่องที่ต้องคำนึงในการทำ Content Marketing

1. Creating outstanding, engaging shareable content :

การสร้างเนื้อหาต้องมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ และเป็นเนิ้อหาที่เป็นประโยชน์หรือคุ้มค่าที่คนอ่านอยากจะแชร์

 

2. Making your content visible on the first page in Google using SEO :

การทำ Content ให้ติดลำดับในการแสดงผลหน้าแรกจากการค้นหาใน Google ดังนั้น Content นั้นตอบโจทย์เรื่อง SEO Friendly

 

3. Researching which content your audience personas need and will share :

ทำการค้นหาสิ่งที่คนอ่านอยากรู้หรือสนใจ หรือค้นหาว่าอะไรคือความต้องการของคนอ่าน และทำอย่างไรให้เค้าต้องสนใจ Content ของเราจนเกิดการแชร์

 

4. Using content to convert to lead and sale. :

ใช้ประโยชน์จากการทำ Content Marketing เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น สร้าง Traffic หรือ นำมาซึ่งยอดขาย

 

5. Getting creative to find the content that resonates with your audience :

สร้างเนื้อหาที่สะท้อนความต้องการ Need หรือ Passion ของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะคุยด้วย

 

6. Creating the best quality creative and formats :

สร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพและเลือกใช้รูปแบบในการนำเสนอที่เหมาะสม

 

7. Planning an editorial calendar :

วางแผนในการทำปฏิทินเนื้อหา ทำ Content Calendar

 

8. Planning integrated content distribution campaigns across paid, owned and earned media :

การวางแผนแคมเปญที่สามารถการกระจายเนื้อหาแบบบูรณาการ หรือสามารถนำเนื้อหาไปใช้ได้ทั้ง Paid, Owned & Earned Media

 

9. Outreach to influencers and partners to increase sharing of content :

ใช้ประโยชน์จากการนำ Influencers หรือ Partners เข้ามาช่วยกระจายเนื้อหาของเราออกไปในวงกว้าง

 

10. Evaluating Content ROI using analytics :

อย่าลืมตรวจสอบและประเมินคุณภาพของเนื้อหาเราด้วยการใช้ Analytics มันจะช่วยปรับปรุงให้ Content ของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น!

Source : www.smartinsights.com

Enjoy MiLKeting! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *