personalized-email-marketing

PERSONALIZED EMAIL MARKETING

Posted on Posted in DiGiTAL MARKETiNG, EMAIL MARKETING

จากบทความที่แล้วเรื่อง “การทำการตลาดดิจิตอลผ่านอีเมล์  Email Marketing” เป็นเพียงการให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจเรื่องการทำการตลาดผ่านอีเมล์เท่านั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเนื้อหาการทำ Personalized Email Marketing, การกำหนด Email Segmentation และการกำหนด KPI หรือมาตรวัดต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Email Campaign เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในการนำไปใช้ทางด้านการวางแผนการตลาด

PERSONALIZED EMAIL MARKETING

Personalized Email Marketing คือ

การทำการตลาดส่วนบุคคลด้วยอีเมล์ โดยที่เราจะกำหนดเป้าหมายและข้อความเฉพาะบุคคลไปให้ลูกค้าแต่ละคนผ่านการสื่อสารด้วยอีเมล์ โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกระบวนการอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการ และมีระบบในการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้า Database Management มาใช้งานร่วมด้วย สำหรับนักการตลาดดิจิตอลแล้ว เราถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งของการสื่อสารการตลาด เพราะการทำ Personalized Email Marketing นั้นจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจที่ดีของลูกค้ากับแบรนด์ เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าแบรนด์รู้จักและให้ความสำคัญกับเค้าแบบส่วนตัว นอกจากนี้ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกว่าแบรนด์กำลังเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับสิ่งที่เค้าต้องการ

ตัวอย่างการทำ Personalized Email Marketing

เช่น การส่งอีเมล์อวยพรหรือส่งของกำนัลให้ลูกค้าในวันเกิดโดยมีระบุชื่อและนามสกุลของลูกค้าท่านนั้นๆ หรือ การส่งอีเมล์เสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจหรือประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละคน ซึ่งลูกค้าแต่ละคนจะได้รับข้อเสนอและตัวสินค้าที่แตกต่างกัน

 

Email Segmentation & Targeting

เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในการทำ Email Campaign ได้ตามลักษณะหรือข้อมูลของลูกค้าที่แตกต่างกัน 6 ประการ

1. Customer Profile (Demographics) 

แบ่งกลุ่มลูกค้าแยกตามหลักแนวคิดการแบ่งกลุ่มแบบดั้งเดิม ด้วยหลักประชากรศาสตร์ เช่น เพศ (หญิง-ชาย), ตามช่วงอายุ, ระดับการศึกษา หรือรายได้ เป็นต้น

2. Customer Value (Current & Future)

แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยแนวคิดเรื่อง Loyalty-based segmentation เช่น พิจารณาจาก Customer Lifetime Value (CLV) หรือการหา Potential Customer (โอกาสที่จะซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)

3. Customer Lifecycle

แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยแนวคิดเรื่อง commitment-based segmentation เช่น ดูประวัติการสั่งซื้อ ยอดซื้อ ความถี่ในการสั่งซื้อ หรือแม้กระทั่งการหายอดการสั่งซื้อ Value

4. Customer Behavior (Observed & Predicted)

แบ่งกลุ่มลูกค้าแยกตามพฤติกรรมลูกค้า ซึ่งอาจจะพิจารณาจากประวิติการเข้าชมเวปไซด์ ประเภทหรือหมวดของสินค้าหรือแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกดูแยกตามช่วงเวลาที่เราเก็บข้อมูล

5. Customer Channel Preference

แบ่งกลุ่มลูกค้าตามช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าต้องการ เช่น Online หรือ Offline ซึ่งลูกค้าบางคนต้องการให้ติดต่อผ่าน Email มากกว่าการติดต่อผ่าน Direct Mail หรือ Call Center

6. Customer Personas

แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยแนวคิดด้านจิตวิทยา เช่น บุคลิกลักษณะ ความสนใจ ความชอบ ทัศนคติ หรือ ความต้องการบางอย่างที่กระตุ้นให้เกิดการสั่งซื้อ

ส่วนในการวัดผลการทำ Email Campaign นั้นเรามี KPI หรือมาตรวัดต่างๆ มากมาย ยกตัวอย่าง เช่น

  • Sent Message : จำนวนของอีเมล์ที่ถูกส่งออกจากระบบ
  • Accepted Message : จำนวนของอีเมล์ที่เซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการอีเมล์รับได้ และสามารถส่งเข้า Inbox หรือ Spam ของลูกค้า
  • Bounced Messages : จำนวนของอีเมล์ที่ถูกปฏิเสธจากเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการอีเมล์ หมายความว่า อีเมล์ที่ส่งออกจากระบบแต่อีเมล์ดังกล่าวไม่เข้า Inbox หรือ Spam ของลูกค้าเลย
  • Confirmed Opens : จำนวนครั้งที่ข้อความถูกเปิดอ่าน ซึ่งจะรวมไปถึงการคลิกที่ข้อความหรือรูปภาพในเนื้อหาของอีเมล์นั้นๆด้วย
  • Click-Through-Rate (CTR) : จำนวนของผู้รับที่คลิกอย่างน้อย 1 ครั้ง (Clickers) หารด้วย จำนวนของอีเมล์ที่รับได้ (Accepted Message)

สามารถอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วย Email Marketing ได้ใน Slideshare ที่แนบมาให้นี้ ซึ่งใน Slideshare นี้ได้รวบรวมเนื้อหา Email Marketing ของตอนที่แล้วพร้อมทั้งมีรายละเอียดของ KPI อื่นๆ ที่น่าสนใจที่ไม่ได้ระบุอยู่ในบทความนี้เข้าไปด้วย

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ Email Marketing

การทำการตลาดดิจิตอลด้วยแนวคิด Personalized Marketing

Enjoy MiLKeting! :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *