DiGiTAL MARKETING

เนื้อหาและบทความเกี่ยวกับการตลาดดิจิตอล Digital Marketing เพื่อนักการตลาดดิจิทัล

Digi_Mktg_Map_Final_April_2015

The Digital Marketing Transit Map

This map of the digital marketing landscape shows the relationships among business functions, application services and solution providers. (more…) ...
Read More
8_steps_content_marketing_4_success

8 เทคนิคการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

Content Marketing เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของกระบวนการการสื่อสารระหว่าง Brand กับ Audience เพราะต้องประกอบไปด้วยเครื่องมือการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอด โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจในเรื่อง เทคนิค วิธีการ การนำเสนอ และนำมาประยุกต์ใช้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นและต้องเชื่อมโยงกันตลอดเวลา และจุดมุ่งหมายของกระบวนการสื่อสารนี้ คือ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากเนื้อหาที่ถูกนำเสนอออกไป (more…) ...
Read More
social_media_trends_2016

7 เทรนด์ที่น่าจับตามองของ Social Media ปี 2016

สำหรับนักการตลาดดิจิทัลที่สนใจข้อมูลเรื่อง Social Media Marketing ในบทความนี้จะกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางการตลาดดิจิตอลผ่าน​ Social Media โดยได้แหล่งข้อมูลจากเวปไซด์ www.forbes.com ที่กล่าวถึงเทรนด์ที่น่าจับตามองของการทำ Social Media Marketing ในปี 2016 โดยสรุปออกมาได้ 7 เทรนด์ ดังนี้ (more…) ...
Read More
personalized-email-marketing

PERSONALIZED EMAIL MARKETING

จากบทความที่แล้วเรื่อง "การทำการตลาดดิจิตอลผ่านอีเมล์  Email Marketing" เป็นเพียงการให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจเรื่องการทำการตลาดผ่านอีเมล์เท่านั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเนื้อหาการทำ Personalized Email Marketing, การกำหนด Email Segmentation และการกำหนด KPI หรือมาตรวัดต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Email Campaign เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในการนำไปใช้ทางด้านการวางแผนการตลาด (more…) ...
Read More
personalized_marketing

การทำการตลาดดิจิตอลด้วยแนวคิด Personalized Marketing

ในยุคดิจิตอลนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า "มันหมดยุคการตลาดแบบเดิมที่เป็นแบบ Mass Marketing และเข้าสู่การทำการตลาดแบบ Personalized Marketing"  ซึ่งการตลาดแบบใหม่นี้จะมีการนำเทคโนโลยีเรื่อง Data Management มาช่วยในการวางแผนการตลาดและเพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค์เพื่อให้เราสื่อสารกลับกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจงและชัดเจนมากขึ้น (more…) ...
Read More
email_marketing

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ Email Marketing

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าการรับ-ส่ง Email เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการทำงานและทำธุรกิจจะมีการใช้ Email เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และสำหรับการทำการตลาดดิจิตอลนั้น เราถือว่าการทำการตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือของนักการตลาดดิจิทัลที่เราควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆเลย...   (more…) ...
Read More
digital-marketer

10 ทักษะสำคัญที่นักการตลาดดิจิตอลต้องมี!

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ การตลาดทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล (Digital Marketing) เป็นสาขาได้รับความสนใจทั้งจากวงการการศึกษาและวงการธุรกิจ บทบาทของ Digital Marketing จะมีบทบาทมากขึ้นต่อการทำการตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจะเห็นได้ว่าตลาดแรงงานเองมีความต้องการบุคลากรที่จะก้าวเข้ามาสู่การทำงานในโลกดิจิตอล ดังนั้น โอกาสจึงเปิดกว้างสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการตลาดดิจิตอล...   (more…) ...
Read More
Digital marketing

10 ข้อแตกต่างระหว่าง Classic Marketing กับ Digital Marketing

สำหรับนักการตลาดดิจิตอล เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคนั้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธิคิดและรูปแบบการทำการตลาด จากการทำงานแบบดั้งเดิมเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับยุคดิจิตอลมากขึ้น เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น บทความนี้จะกล่าวถึง "ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมกับการตลาดยุคดิจิตอล" ซึ่งแยกออกเป็น 10 ประเด็น ดังนี้   (more…) ...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *