EMAIL MARKETING

การทำการตลาดดิจิตอลผ่านอีเมล์ Email Marketing

personalized-email-marketing

PERSONALIZED EMAIL MARKETING

จากบทความที่แล้วเรื่อง "การทำการตลาดดิจิตอลผ่านอีเมล์  Email Marketing" เป็นเพียงการให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจเรื่องการทำการตลาดผ่านอีเมล์เท่านั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเนื้อหาการทำ Personalized Email Marketing, การกำหนด Email Segmentation และการกำหนด KPI หรือมาตรวัดต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Email Campaign เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในการนำไปใช้ทางด้านการวางแผนการตลาด (more…) ...
Read More
email_marketing

การทำการตลาดผ่านอีเมล์ Email Marketing

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าการรับ-ส่ง Email เป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการทำงานและทำธุรกิจจะมีการใช้ Email เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และสำหรับการทำการตลาดดิจิตอลนั้น เราถือว่าการทำการตลาดผ่านอีเมล์ หรือ Email Marketing เป็นหนึ่งในเครื่องมือของนักการตลาดดิจิทัลที่เราควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเครื่องมือชนิดอื่นๆเลย...   (more…) ...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *