customer centric

ชนะใจลูกค้าด้วย Customer Centric

Posted on Leave a commentPosted in MARKETING, SHAREABLE STORY

Customer Centric การทำธุรกิจที่เน้นที่ตัวลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Customer Centric คือ การรู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้ามากกว่าการเน้นที่จะเสนอขายแต่สินค้าและบริการ