personalized-email-marketing

PERSONALIZED EMAIL MARKETING

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, EMAIL MARKETING

จากบทความที่แล้วเรื่อง “การทำการตลาดดิจิตอลผ่านอีเมล์  Email Marketing” เป็นเพียงการให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเข้าใจเรื่องการทำการตลาดผ่านอีเมล์เท่านั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเนื้อหาการทำ Personalized Email Marketing, การกำหนด Email Segmentation และการกำหนด KPI หรือมาตรวัดต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Email Campaign เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในการนำไปใช้ทางด้านการวางแผนการตลาด

personalized_marketing

การทำการตลาดดิจิตอลด้วยแนวคิด Personalized Marketing

Posted on Leave a commentPosted in DiGiTAL MARKETiNG, RELATED STORY

ในยุคดิจิตอลนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า “มันหมดยุคการตลาดแบบเดิมที่เป็นแบบ Mass Marketing และเข้าสู่การทำการตลาดแบบ Personalized Marketing”  ซึ่งการตลาดแบบใหม่นี้จะมีการนำเทคโนโลยีเรื่อง Data Management มาช่วยในการวางแผนการตลาดและเพื่อใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค์เพื่อให้เราสื่อสารกลับกลุ่มเป้าหมายได้เจาะจงและชัดเจนมากขึ้น